działalność zarobkowa policjantów

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

działalność zarobkowa policjantów

Postautor: jackot » 14 wrz 2014, o 13:37

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: kancelaria-kotowicz.pl

Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2014 roku


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI ZAROBKOWEJ PRZEZ POLICJANTA


Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest dopuszczalność podejmowania poza służbą przez Policjanta działalności zarobkowej.

Stan faktyczny

Klient jest Policjantem i w kwietniu 2015 roku odchodzi na emeryturę. W tym roku wystąpił do Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie" o dofinansowanie projektu i aby dofinansowanie otrzymać, musi założyć działalność gospodarczą. Postępowanie wnioskowe musi się zakończyć zgodnie z wymogami Unii Europejskiej do końca 2014 roku. Faktycznie zacznie on prowadzić działalność gospodarczą (zajęcie zarobkowe) od maja 2015 roku. Czy w tej sytuacji naruszę przepis art. 62 ust 1 ustawy o PolicjiPodstawa ustaleń faktycznych

Powyżej opisanych ustaleń faktycznych dokonano w oparciu o:
- List elektroniczny z dnia 26 sierpnia 2014 roku, godz. 12.42 wysłany z adresu: hdtarczykowscy@poczta.pl


Przedstawione zagadnienie

W związku zaistniałą sytuacją zwrócił się on z zapytaniem, czy formalne zgłoszenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z naruszeniem zakazu wynikającego z art. 62 ust. 1 ustawy o Policji?

Stan prawny

Wskazane wyżej zagadnienie regulują:

- art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 287, poz. 1687, ze zm.).
- art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 672, ze zm.)

Analiza prawna zagadnienia

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 287, poz. 1687, ze zm.), Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji. Na tle opisanego przez klienta stanu faktycznego rodzi się zatem pytanie, czy samo formalne zarejestrowanie, czy też zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej z datą rozpoczęcia jej prowadzenia od maja 2015 roku, a więc już po planowanym zwolnieniu ze służby w Policji, będzie stanowiło naruszenie opisanego zakazu i wymagało zgody przełożonego wyrażonej na piśmie. Generalnie zauważyć należy, iż termin „zajęcie zarobkowe” nie został przez ustawodawcę zdefiniowany, dlatego powinien być rozumiany zgodnie z powszechnie przyjętym w języku polskim znaczeniem. Zatem w ujęciu słownikowym, w występującym w ustawie o Policji kontekście, zajęcie zarobkowe to czynność, praca przez kogoś wykonywana w celu uzyskania zapłaty lub osiągnięcia zysku z transakcji handlowej. Przepisy ustawy o Policji nie precyzują formy wykonywania zajęcia zarobkowego, których omawiany przepis dotyczy. Zatem by zastosować normę (poza ustaleniem czy nie zachodzi przypadek, że zajęcie byłoby sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważałoby zaufanie do Policji), należy stwierdzić, czy w istocie mamy do czynienia z zajęciem zarobkowym.
Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, iż „zajęcie zarobkowe, to takie zajęcie, za które wg obowiązujących przepisów przysługuje wynagrodzenie. Ponadto konieczność wypłaty wynagrodzenia może też wynikać z zawartej umowy lub ogólnie przyjętych zwyczajów” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 maja 2008 r. II SA/Sz 99/08). Sąd w ww. sprawie wyraził zdanie, że „pojęcie zajęcia zarobkowego obejmuje wszelkie formy zatrudnienia połączone z uzyskiwaniem dochodów, czyli działalność gospodarczą, stosunek pracy, stosunek służbowy oraz każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Nadto należy też uwzględnić członkostwo w organach statutowych jakichkolwiek instytucji, jeżeli jest to połączone z uzyskiwaniem dochodów pieniężnych stałych bądź okresowych. Zajęciem zarobkowym będzie też świadczenie pracy za wynagrodzeniem bez podpisania umowy, która precyzowałaby warunki wykonywanej działalności. Należy zwrócić uwagę na treść art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 672, ze zm.), zgodnie z którym, działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tym samym ustawodawca kładzie tutaj w definicji nacisk na pojęcie zarobkowego charakteru tej działalności, a więc nakierowanej na osiąganie dochodu w sensie ekonomicznym (niekoniecznie podatkowym). Nie istniałaby żadna wątpliwość, gdyby klient aktywnie rozpoczął prowadzenie działalności od razu. Jednakże zamierza on ją faktycznie prowadzić, czynnie i aktywnie, dopiero od maja 2015 roku, a więc już po zwolnieniu ze służby w Policji. Tym samym, podnieść należy, iż nie będzie i takie jest moje stanowisko, działalnością zarobkową, taka, która czynnie nie jest prowadzona. Stanowisko to doznaje wzmocnienia poprzez analogię wynikającą z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a odnoszących się do zawieszenia tej działalności. W tym przypadku, przedsiębiorca, nie powinien podejmować czynności wynikających z jego działalności, a jednocześnie nie traci przymiotu przedsiębiorcy, ani nie likwiduje tej działalności. Jednak po prostu aktywnie jej nie prowadzi, a tym samym jej cechą nie jest nastawienie na osiąganie dochodów, albowiem prawo to wyklucza w tym okresie. Nie jest bez znaczenia także to, iż nawet w samym formularzu zgłoszeniowym, przedsiębiorca winien wskazać datę rozpoczęcia działalności, a tym samym ustawodawca nie utożsamia samego faktu zgłoszenia do ewidencji z rozpoczęciem prowadzenia zarobkowej działalności. Data zaś wskazana w ten sposób ma znaczenie i dla obowiązku podatkowego i obowiązku opłacania składek ZUS.

Reasumując, stoję na stanowisku, iż sam fakt zgłoszenia do ewidencji, jako, iż nie jest tożsamy z rozpoczęciem działalności, nie świadczy o naruszeniu zakazu wynikającego z art. 62 ust. 1 ustawy o Policji i nie wymaga zgody przełożonego wyrażonej na piśmie.
Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości