Stowarzyszenie

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Stowarzyszenie

Postautor: jackot » 5 maja 2015, o 13:15

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii jest procedura organizowania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia.

Stan faktyczny

Klientka opisała następujący stan faktyczny:
"Jestem członkiem zwyczajnym stowarzyszenia. W dniach 5-6 września Komisja Rewizyjna na wniosek członka stowarzyszenia, zawierający wiele – zdaniem członka – nieprawidłowości w pracy zarządu, przeprowadziła kontrolę działalności zarządu. Komisja zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej zawiadomiła Zarząd o planowanej kontroli wyzywając do dostarczenia Komisji dokumentacji (dokumentacja przechowywana jest w prywatnym domu Prezesa Stowarzyszenia) w zakresie: pełna dokumentacja finansowa, uchwały zarządu i Walnego Zebrania Członków, aktualny statut oraz umowy i akty notarialne. Mimo pisemnego wezwania Komisji, na posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostały dowiedzione nieliczne dokumenty finansowe, niepełny zestaw umów i aktów notarialnych. Komisja odpowiadając na wniosek członka stowarzyszenia w sprawie przeprowadzenia kontroli wskazała, że wiele obowiązków wynikających ze statutu i regulaminów wprowadzonych uwałami Walnego Zebrania Członków nie jest realizowanych. Komisja sporządziła protokół opisując nieprawidłowości, wskazała też brak dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowej kontroli w zakresie wskazanym przez statut.
Komisja postanowiła też w oparciu o zapis statutowy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Komisja podjęła uchwałę o następującej treści:
§ 1. Na podstawie § 7 ust. 5 statutu Komisja Rewizyjna postanawia zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków w dniu 4 października.
§ 2. Komisja Rewizyjna postanawia skierować wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o zabezpieczenie strony organizacyjnej obrad i zawiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia o miejsc, terminie i porządku obrad.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna jako podstawę swojego działania podała paragraf 7 ust. 5 statutu mówiący:
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się na mocy uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 9 pkt 6 c lub na żądanie 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od dnia podjęcia w tej sprawie prawomocnej uchwały lub złożenia w siedzibie Stowarzyszenia listy członków zwyczajnych żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Brzmienie § 9 pkt 6 c jest następujące: “Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawach wynikających z prawidłowej realizacji uchwał przez organ wykonawczy, w sprawach gospodarki majątkowej i finansowej, okresowej sprawozdawczości finansowej władz Stowarzyszenia oraz w celu informowania o wynikach przeprowadzonych kontroli i wynikających z nich zaleceń i uwag.
Kolejny przepis dotyczący działania Komisji Rewizyjnej znajduje się w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, wprowadzonym uchwałą Walnego Zebrania. Paragraf 5 ust. 4 regulaminu mówi:
Protokół pokontrolny wraz z propozycjami wniosków i projektów zaleceń dla Zarządu Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków.
Paragraf 7 ust. 3 statutu stanowi z kolei: Walne Zebranie członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Pod uwagę należy wziąć także § 5 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej: “Zarząd w terminie jednego miesiąca od dostarczenia mu do wglądu protokołu z kontroli może wnieść do niego swoje wyjaśnienia oraz zastrzeżenia” oraz § 7 ust. 6 mówiący: “Termin, miejsce i porządek obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zebrania, przy czym członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków listami poleconymi”.
Po zakończonej kontroli Komisja Rewizyjna przesłała protokół z kontroli droga mailową, a następnie listem poleconym, do wszystkich członków zarządu.
Niektórzy członkowie zarządu zaoponowali przeciw uchwale Komisji Rewizyjnej wskazując, że Komisji Rewizyjnej przysługuje tylko prawo wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a decyzja w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania należy do Zarządu. Wskazali również, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na dzień 4 października wchodzi w kolizję z prawem zarządu do wniesienia zastrzeżeń w ciągu 30 dni.
Inni członkowie zarządu wskazują, że na etapie tworzenia statutu w treści par. 7 ust. 5 mówiącego o możliwości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, dodano zwrot "z zastrzeżeniem par. 9 ust. 6 c" z myślą o tym, aby Komisja miała prawo zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie nie w każdej sprawie, a tylko w sprawach określonych w par. 9 ust. 6 c. Chodziło o to, aby Komisja mogła zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie np. w przypadku wykrycia nieprawidłowości i aby zarząd nie mógł jej tego udaremnić odrzucając wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Część członków jest zdania, że konieczność złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w sprawach wynikających z pracy Komisji dotyczy wniosku o dokonanie czynności wynikających z par. 7 ust. 6 statutu, natomiast podstawą zwołania jest uchwała Komisji Rewizyjnej. Przyjęcie odmiennej interpretacji uzależniałoby bowiem przedstawienie wyników kontroli od woli organu kontrolowanego, a ten - w przypadku niepomyślnych dla siebie wyników kontroli - mógłby blokować zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie określonym statutem. Ponadto przyznanie Komisji Rewizyjnej prawa zwołania Nadzwyczajnego Zebrania w każdej innej sprawie, niż wynikająca z jej pracy, powodowałoby w istocie "wchodzenie" w kompetencje Zarządu.


Na dzień 18 września planowane jest posiedzenie zarządu w związku z uchwałą Komisji Rewizyjnej, którego porządek obrad obejmuje tylko omówienie i realizację wniosku Komisji poprzez ustalenie miejsca i godziny rozpoczęcia obrad."
Przedstawione zagadnienie

W związku zaistniałą sytuacją zwróciła się ona z zapytaniami :
- Czy w świetle wskazanych postanowień statutu - zarząd może odmówić zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej w celu poinformowania członków Stowarzyszenia o wynikach kontroli?
- Jakie działania może (powinna) podjąć Komisja Rewizyjna w przypadku nieuwzględnienia przez Zarząd wniosku Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na mocy jej uchwały?


Analiza prawna zagadnienia

Zasady zwoływania i obradowania walnego zebrania członków powinny wynikać ze statutu stowarzyszenia. Tego, jakie one powinny być nie określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach. W praktyce stosuje się rozwiązania wynikające z innych przepisów.

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach (dalej jako Prawo o stowarzyszeniach) najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest walne zebranie członków. Więcej o walnym zebraniu i jego kompetencjach.

Statut stowarzyszenia może przewidywać, zamiast walnego zebrania członków, zebranie delegatów, jeżeli liczba członków stowarzyszenia przekroczy określoną w statucie ilość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji (art. 11 ust. 1 i 2). Jest to rozwiązanie mające zastosowanie w licznych, pod względem członków, stowarzyszeniach, w których organizowanie walnego zebrania wszystkich członków może być zbyt utrudnione i kosztowne. Czasem używa się też pojęcia „delegat” w federacjach stowarzyszeń, których członkami są osoby prawne reprezentowane przez przedstawicieli organizacji członkowskich. Można nazwać ich delegatami, ale nie w rozumieniu tego przepisu. Zebranie delegatów oznacza, że przeprowadzane są prawybory na delegata.
Prawo o stowarzyszeniach, poza nielicznymi wyjątkami, nie narzuca konkretnych rozwiązań w zakresie organizowania walnego zebrania, pozostawiając stowarzyszeniom swobodę w ich określeniu w statucie i innych aktach wewnętrznych (np. regulaminie walnego zebrania). Fundacje, ponieważ nie są zrzeszeniami osób i nie mają członków, nie mają tym samym władzy w postaci walnego zebrania. Niemniej jednak również w fundacjach powoływane są organy kolegialne, mające niekiedy uprawnienia zbliżone do uprawnień walnych w stowarzyszeniach. Zazwyczaj noszą one nazwę rady. Niektóre z omówionych w dalszej części tekstu zagadnień mogą dotyczyć także np. rady fundacji. Podkreślić należy, że całość zagadnień związanych z działaniem rady fundacji powinna zostać określona w statucie lub innych aktach wewnętrznych np. regulaminie, a przepisy Prawa o stowarzyszeniach lub innych opisanych ustaw mogą stanowić tylko podpowiedź co do sposobu opisania zasad działania rady w statucie.

Sposób zwołania i przeprowadzania walnego zebrania

Prawo o stowarzyszeniach nie daje precyzyjnych wskazówek, w jaki sposób powinny być zwoływane oraz przeprowadzane walne zebrania członków. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, stowarzyszenie jest samorządne, samodzielnie określa swoje struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne (uchwały, regulaminy), dotyczące jego działalności. Z tego przepisu wynika ogólna zasada, że to członkowie stowarzyszenia decydują, jak będzie funkcjonowało stowarzyszenie oraz jego władze. Podstawowe zasady działania stowarzyszenia powinny zostać określone w statucie, który jest najważniejszym dokumentem regulującym strukturę i działanie stowarzyszenia. Zgodnie z art. 10 statut stowarzyszenia musi określać w szczególności władze stowarzyszenia, tryb ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, a także warunki ważności uchwał organów stowarzyszenia. Wynika z tego, że zasady zwoływania i obradowania walnego, przynajmniej na poziomie podstawowych założeń, powinny być określone w statucie.

Mając powyższe na uwadze oraz postawione, należy zauważyć odpowiadając na nie:

1. Tak Zarząd może odmówić zorganizowania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków. Jest to niewątpliwie jego prawo, lecz nie oznacza to, iż prawo to nie podlega kontroli ze strony Sądu oraz organu nadzoru nad stowarzyszeniem

2. Po pierwsze Komisja Rewizyjna może wystąpić do organu nadzoru nad stowarzyszeniem - Prezydenta Miasta, Starosty o wezwanie do złożenia wyjaśnień przez Zarząd, zaś organ nadzoru może: zobowiązać do określonego działania, do usunięcia nieprawidłowości i niezgodności z prawem, zawiesić Zarząd, nakazać podjęcia uchwały, nakazać zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, ustanowić komisarza, który naprawi nieprawidłowości i doprowadzi do wyboru nowego Zarządu, odwołać Zarząd, wystąpić do Sądu o wykreślenie. Może także wystąpić do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o zobowiązanie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Prawomocne Postanowienie Sądu zastąpi decyzję Zarządu w tej kwestii


Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości