Likwidacja spółki z o.o.

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Likwidacja spółki z o.o.

Postautor: jackot » 5 maja 2015, o 13:00

IA RADCY PRAWNEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.pl


OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE LIKWIDACJI I PODZIAŁU MAJĄTKU SPÓŁKI Z O. O.

Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii sprowadza się do wskazania w jaki sposób przeprowadzić proces likwidacji i podziału majątku likwidowanej spółki z o.o.

Stan faktyczny

Klient opisał następujący stan faktyczny:
" Małżeństwem byliśmy w latach 1992 - 2013
W 2001 r. mąż utworzył z moim udziałem spółkę z o.o.
Zgodnie z umową spółki mąż objął 295 udziałów po 500 zł. o łącznej wartości nominalnej 147,500,- zł., pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 147,500,- zł. (wpłacone aportem) w postaci samochodu, komputera, skanera itp. (umowa przeniesienia własności)
Ruchomości te stanowiły wcześniej wyposażenie działalności gospodarczej męża.
Ja objęłam w spółce 5 udziałów wartości 2.500,- zł. (pokryte wkładem pieniężnym).
Zgodnie z wolą męża on mianował się prezesem jednoosobowego zarządu, a mnie uczynił prokurentem.
W 2003 r. mąż zatrudnił mnie w spółce jako pracownika, na ogół siedziałam w domu z dziećmi a on dostarczał mi zadania “papierkowe”. Spółka odprowadzała za mnie ZUS, ale mąż nie przekazywał mi formalnej pensji. Po prostu dawał pieniądze na dzieci i prowadzenie domu.
W 2005 r. okazało się że mąż mnie zdradza, zagroziłam rozwodem.
Mąż zażądał ode mnie podpisania dokumentu o treści:
… Oświadczam, że Zgromadzenie Wspólników Spółki … dnia 31.10.2005 podjęło Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 150.000,- zł. do kwoty 370.000,- zł. poprzez utworzenie 440 nowych udziałów po 500,- zł. każdy. …
Oświadczam, że rezygnuję z pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
który podpisałam.
Jako nowego udziałowca mąż wprowadził własnego ojca, który objął 440 udziały za 370.000,- zł.
W 2009 r. wystąpiłam o rozwód.
W reakcji na pozew rozwodowy mąż rozwiązał ze mną umowę o pracę w spółce ze skutkiem na dzień 30.09.2009r. oraz cofnął mi prokurę ze skutkiem na dz. 2.11.2009r.
Rozwiedliśmy się w 2013 r. Wyrok uprawomocnił się 26.02.2013 r.
Od tego dnia datuje się rozdzielność majątkowa.
26.06.2014 r. złożyłam Wniosek o podział majątku wspólnego, obejmujący między innymi podział i spłatę udziałów w spółce, której wartość miałby oszacować biegły.
W dn. 27.10 2014 spółka złożyła do KRS zaległe sprawozdania finansowe za lata 2004-2012. Z ich lektury wiem, że decyzją z października 2013 r. spółka wypłaciła wspólnikom zysk za 2012 r. i lata wcześniejsze w kwocie 411.613,- zł.
Z uchwały wynika też, że ze względu na niedobory w kasie spółki wypłata została skompensowana z pożyczek udzielonych wcześniej współwłaścicielom przez spółkę.
Ja nie zostałam powiadomiona o tej decyzji ani nie otrzymałam pieniędzy z tytułu przysługujących mi udziałów. Mąż nie zawiadamia mnie o walnych Zebraniach ani nie dopuszcza do dokumentów firmy więc niewiele wiem o stanie faktycznym.
Nie otrzymałam też żadnej z wypłat z tytułu zatrudnienia w spółce w latach 2003-2009. Księgowa spółki umieszczała wynagrodzenie w moim rozliczeniu rocznym i spółka odpowadzała ZUS i należny podatek. Choć roszczenie o wynagrodzenie przedawniło się przed Sądem Pracy, zamieściłam we wniosku o podział majątku oczekiwanie zbilansowania tych pieniędzy przez byłego męża, domniemając, że skoro spółka zaksięgowała te kwoty oznacza to że zostały przez niego pobrane ze spółki, a co za tym idzie powinien te pieniądze włączyć do majątku wspólnego przeznaczonego do podziału."


Postawione pytania:

1. Na co mam szansę ?
2. Co powinnam jeszcze zrobić ?
3. W sprawie o podział majątku w związku z sytuacją w spółce, do której nie mam dostępu, powinnam podtrzymać zgodę na wycenę udziałów przez biegłego i zbilansować je w ramach podziału majątku czy … ?
4. O co zwrócić się do sądu ?
5. Jakie działanie będzie dla mnie najlepsze, najkorzystniejsze ?Analiza prawna zagadnienia

Zgodnie z art. 270 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki powodują:
1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Na potrzeby niniejszego wpisu skupimy się na sytuacji, gdy procedura likwidacyjna zapoczątkowana została uchwałą zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki (art. 270 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
Cele likwidacji spółki z o.o. określone zostały w art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a są to: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą być wszczynane tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku.
Zwrócić w tym miejscu należy uwagę, że spółka z o.o., która nie rozpoczęła faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej, ani nie zaciągała zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji w całości (vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18.01.1994 r., III CZP 178/93).
Poniżej przedstawiamy w sposób uproszczony procedurę likwidacji spółki z o.o. w przypadku podjęcia uchwały rozwiązującej przez wspólników. Oczywiście niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich problemów pojawiających się w toku postępowania, jednakże tworzy pewne wyobrażenie o tym procesie.
I KROK – uchwała wspólników.
W omawianym przypadku procedurę likwidacyjną sp. z o.o. zapoczątkowuje powzięcie przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Uchwała ta pod rygorem jej nieważności powinna być stwierdzona protokołem notarialnym (art. 270 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
II KROK – wybór likwidatorów.
W okresie likwidacji nie działa zarząd, a jego funkcje pełnią likwidatorzy. Likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 18 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, oraz członek rady nadzorczej i komisji rewizyjnej (art. 214 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Podobnie jak członkowie zarządu, likwidator spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność przewidzianą w art. 299 Kodeksu spółek handlowych za zobowiązania powstałe w czasie pełnienia funkcji (uchwała Sądu Najwyższego dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt 91/09). W praktyce likwidatorami najczęściej dotychczasowi członkowie zarządu, jednakże umowa spółki lub uchwała wspólników może stanowić inaczej. Co istotne z dniem otwarcia likwidacji spółki wygasa prokura.
W stosunkach wewnętrznych likwidatorzy są obowiązani stosować się do uchwał wspólników, natomiast w sferze stosunków zewnętrznych do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu (art. 283 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wobec tego likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółki, podobnie jak członkowie zarządu.
Należy wskazać, iż inne organy jak rada nadzorcza czy komisja rewizyjna, istnieją i funkcjonują w dalszym ciągu. Również uprawnienia kontrolne wspólników, przewidziane w art. 212 Kodeksu spółek handlowych nie tracą swojej mocy.
III KROK – sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.
Po podjęciu przez wspólników spółki uchwały o jej rozwiązaniu, likwidatorzy powinni sporządzić bilans otwarcia likwidacji (stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości), a następnie przedstawić bilans do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. W przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
IV KROK – dokonanie zgłoszenia do KRS i ogłoszenie w MSiG.
Fakt otwarcia likwidacji, ustanowienia likwidatorów, ich imiona i nazwiska oraz adresy, a także sposób reprezentowania spółki (jak również każda zmiana w tym zakresie) wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego na urzędowych formularzach KRS-Z61 wraz z KRS-ZR i KRS-ZK.
Do KRS należy nadto złożyć notarialnie poświadczone wzory podpisów likwidatora albo likwidatorów, jeżeli osoby pełniące tę funkcję nie uczyniły tego wcześniej (np. w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu). Prawo i obowiązek takiego zgłoszenia ma każdy z likwidatorów.
Likwidatorzy powinni ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.
V KROK – czynności likwidacyjne.
Do zadań likwidatorów zgodnie z art. 282 Kodeksu spółek handlowych należy zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki. Nowe interesy mogą być wszczynane, gdy jest to niezbędne do ukończenia spraw w toku.
Nie zostało zatem bezwzględnie wykluczone zawieranie nowych umów, byleby służyło to zakończeniu bieżących spraw spółki, ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań i spieniężeniu majątku spółki.
Do czynności likwidacyjnych zalicza się również upłynnienie majątku spółki, poza spieniężeniem majątku również poprzez rozliczenie się z wierzycielami, np. za pomocą wydania im składnika majątku spółki. Ściągnięcie wierzytelności oraz wypełnienie zobowiązań dotyczy zarówno osób trzecich jak i wspólników. W tym celu likwidatorzy mogą doprowadzać do procesów sądowych. Posiadane nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.
Możliwe jest wykreślenie z rejestru spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 20/96, OSNC 1997, nr 5, poz. 53).
VI KROK – sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego oraz złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.
Wniosek o wykreślenie spółki z KRS można złożyć dopiero po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli i po zakończeniu likwidacji (co z kolei nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli – art. 286 Kodeksu spółek handlowych). Pozostały majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Przyjęte sprawozdanie likwidacyjnej musi zostać ogłoszone w siedzibie spółki i złożone sądowi rejestrowemu, wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z KRS. Ostatnim sprawozdaniem finansowym w toku likwidacji spółki jest jednak dopiero sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji, powinno być wykonane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu podziału kwot likwidacyjnych pomiędzy wspólników. Sprawozdanie to powinno również zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, ogłoszone i przesłane do Sądu Rejestrowego.
Ustanie bytu prawnego następuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 694 5 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).
Należy jednocześnie pamiętać, iż księgi i dokumenty spółki powinny być przechowane przez osobę wskazaną w umowie spółki lub uchwale wspólników, a w przypadku jej braku, przez osobę wyznaczoną przez sąd rejestrowy.
Ponadto po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców pozostaje nam już tylko dochować kilku formalności, należą do nich:
a) złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do organu podatkowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego
b) wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, sporządzonym na urzędowym formularzu, o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT (druk VAT-Z),
c) złożenie deklaracji NIP-2 dla potrzeb zawiadomienia o zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym,
d) zawiadomienie GUS o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Odpowiadając natomiast na postawione pytania:
1. Jak każdy wspólnik, ma Pani szansę (pewność właściwie) otrzymania wartości rynkowej swojego udziału w chwili otwarcia likwidacji spółki pomniejszonego o zobowiązania spółki na ten dzień. Jeśli więc spółka dobrze prosperowała, to z pewnością bilans tej operacji będzie dodatni i bez dopłaty.
2. Jeśli spółki nie da się prowadzić obecnie, albo może Pani zażądać zwołania walnego zgromadzenia dotyczącego likwidacji spółki, albo wystąpić do Sądu z pozwem przeciwko spółce o jej rozwiązanie. Może też Pani po prostu wypowiedzieć udział i wówczas spółka musi Panią spłacić (równowartość rynkowa udziału). Rzeczy oddane w naturze, będą podlegać zwrotowi o ile były dane do używania
3. Tylko wycena biegłego daje realne szanse uzyskania adekwatnego do wartości udziałów świadczenia
4. Jeśli postępowanie się toczy, o nic nowego już bym się nie zwracał do sądu.
5. Rozwiązaniem najkorzystniejszym jest czekać na wycenę i otrzymanie wówczas spłaty swojego udziału.Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość