Obowiązek przyłącza WOD+KAN

jackot
Posty: 282
Rejestracja: 15 paź 2013, o 09:39

Obowiązek przyłącza WOD+KAN

Postautor: jackot » 5 maja 2015, o 11:45

NEGO
A&J CONSULTING JACEK KOTOWICZ
UL.KUJAWSKA 12 LOK. 4
85-031 BYDGOSZCZ

Tel.: + 48 (52) 519 36 67
Kom. +48 (0) 508-303-935
E-mail: jackot@poczta.onet.pl
Strona: www.kancelaria-kotowicz.plOPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ


Przedmiot opiniowania

Przedmiotem niniejszej opinii sprowadza się do ustalenia możliwości postępowania w przedmiocie realizacji obowiązku podłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej.


Stan faktyczny

Klient opisał następujący stan faktyczny:
"Witam. Mam pytanie odnośnie kanalizacji. Mój problem jest taki, że chciałbym się podłączyć do kanalizacji, która jest w drodze. Gmina nie wyraża zgody na rozkopanie drogi, tylko mam zrobić przewiert, ale do innej studzienki niż jest na mapce, a kierownik budowy powiedział, że to co jest na planie to rzecz święta. Wziąłem namiar na firmę od przedstawiciela sieci wod.-kan, a firma powiedziała, że i tak muszą drogę rozkopać, żeby się podłączyć(inna studzienka niż na planie).Zadzwoniłem do gminy i powiedziałem im co mi powiedziała firma, a oni na to, że są w stanie to zrobić..”


Podstawa ustaleń faktycznych

Powyżej opisanych ustaleń faktycznych dokonano w oparciu o:
- List elektroniczny z dnia 07 grudnia 2014 roku, godz. 16.27 wysłany z adresu: karas1982@interia.pl

Przedstawione zagadnienie

W związku zaistniałą sytuacją zwrócił się on z pytaniem:
1. Czy w tej sytuacji gmina musi wyprowadzić studzienkę do granicy(czy jest na to jakiś przepis, chciałem zaznaczyć, że kanaliza była położona przed wytyczeniem mojej działki)?
2. Czy w tej sytuacji mogę założyć przydomową oczyszczalnie, jeżeli nie dogadam się z gminą?


Analiza prawna zagadnienia

Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Jeżeli obowiązek ten ciąży na właścicielu, to – a contrario – nie może on obciążać organu, czy też innego podmiotu administrującego. Zgodnie z art. 5 ust. 7 w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą zrealizowanie obowiązku. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Z przywołanego przepisu wynika zasada, iż nieczystości ciekłe powstające w gospodarstwie domowym na danej nieruchomości powinny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Wyjątkowo, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, nieruchomość winna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązek przyłączenia nie powstaje.

Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 7 tej ustawy sieć stanowią przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi jest dostarczana woda lub którymi są odprowadzane ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Artykuł 6 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, iż odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Z unormowania art. 9 ust. 1 tej ustawy wynika zakaz wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Ustępy 4, 4a i 6 art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewidują, iż ten, kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych bądź nie stosuje się do zakazu wynikającego z art. 9 ust. 1, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


W sytuacji gdy gmina, realizując wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym obowiązek dotyczący zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budowy kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej, powstaje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązek podłączenia się do tej sieci łącznie z kosztami tego podłączenia. Obowiązek budowy kanalizacji dotyczy bowiem wybudowania i doprowadzenia sieci do nieruchomości. Kwestia przyłącza, tj. połączenia sieci z budynkiem, pozostaje po stronie właściciela nieruchomości.

Koszty związane z wykonaniem obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej nie podlega regulacji decyzją wydaną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym zakresie wszystkie wątpliwości rozstrzyga art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który stanowi, iż realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przewidziany w tym przepisie obowiązek wykonania przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie oznacza jednak obowiązku osoby ubiegającej się o przyłączenie partycypowania w kosztach budowy tych sieci. Jedyną formą uczestnictwa finansowego właścicieli nieruchomości w budowie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym zakładania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, jest wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.
Reasumując, skoro gmina dąży ku temu aby spełnił Pan swój obowiązek przyłączenia się do istniejącej już sieci wod-kan w gminie, winna jest Panu umożliwić wykonanie obowiązku. W tym celu, uważam, że powinien Pan zwrócić się na piśmie do wójta o wyrażenie zgody na podjęcie robót związanych z naruszeniem drogi. Jeśli zaś odmówi, oznacza to, iż będzie Pan musiał wykonać przyłącze do innej studzienki, lecz w takim przypadku jest Pan już chroniony. Ustaliłbym zatem porównawczo koszt przyłączenia najprostszego oraz drugiego bardziej kosztownego i wystąpił na drogę sądową przeciwko gminie o odszkodowanie. W przypadku braku zgody i to pisemnego, ma Pan sprawę wygraną w praktyce.


Z wyrazami szacunku

r. pr. Jacek Kotowicz

qwerek
Posty: 5
Rejestracja: 12 sie 2015, o 10:33

Re: Obowiązek przyłącza WOD+KAN

Postautor: qwerek » 27 wrz 2016, o 10:18


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości